Niedawno opublikowane programy SOLVD

Niedawno opublikowane programy SOLVD, SAVE, V-HeFT II wykazały korzystny wpływ inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę u chorych we wszystkich stadiach niewydolności serca. Aczkolwiek korzystny wpływ na przeży-cie uzyskano w odniesieniu do chorych z chorobą niedokrwienną i niewydolnością serca, tym niemniej wszyscy chorzy z niewydolnością serca w wyniku upośledzenia kurczliwości powinni być leczeni inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę lub przynajmniej oceniam pod kątem wdrożenia takiego leczenia, bez względu na to, czy dysfunkcji mięśnia sercowego towarzyszą objawy niewydolności serca. Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę poprawiają tolerancję wysiłku, zmniejszają objawy niewydolności serca, ale także opóźniają postęp choroby i zmniejszają częstość hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Jak wykazano w programie Hy-C azotany potęgują działanie kaptoprylu u chorych z niewydolnością serca.

Rola nifedypiny w zastoinowej niewydolności serca nie została do tej pory jednoznacznie określona. U chorych z ciężką niewydolnością serca, z porów-nywalnym oporem naczyniowym płucnym i systemowym, obserwuje się 2 typy odpowiedzi hemodynamicznej na leczenie nifedypiną. U 13 spośród 29 badanych chorych uzyskano hemodynamiczną poprawę, u pozostałych 16 – pogorszenie i znaczną hipotonię. Chorzy źle reagujący na nifedypinę mieli większą aktywność reninową osocza, mniejsze stężenie jonów sodowych w surowicy, wyższe średnie ciśnienie w przedsionku prawym. Brak poprawy po włączeniu nifedypiny jest złym wskaźnikiem prognostycznym.

Leave a Reply

Nasze www
    System reklamy Test